Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Boligområder

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Boligområder

I Helhedsplan13 er der udlagt to mindre boligområder i Birkelse og på Gjøl. I Birkelse kan der opføres 4 nye parcelhuse (åbne-lave boliger). På Gjøl kan der opføres 9 nye parcelhuse. Samtidig ændres rammen for et tilsvarende areal på Gjøl fra boligområde til rekreativt areal i form af grøn kile, grundet arkæologiske interesser. Der er endvidere taget ca. 8,5 ha. boligarealer ud i Kaas og ca. 14 ha. ud i Pandrup.

Befolkningsprognosen og analysen af restrummeligheden i kommunens byer viser dels, at der var udlagt for meget areal i Pandrup-Kaas området, og dels at der ikke er behov for at udlægge arealer til nye boliger andre steder i denne planrevision. 

Birkelse

Der udlægges et areal til åbne-lave boliger i den sydvestlige del af Birkelse. Arealet er på ca. 4.000 m2, og her er mulighed for at opføre 4 nye åbne-lave boliger. 

Arealet grænser op til boliger på Gl. Landevej mod nord og vest, ældreboliger/plejehjemmet mod øst og åbne marker og Thisted Landevej mod syd. Der er læhegnsbeplantning mod det åbne land, samt yderligere bevoksning i den nordøstlige del af arealet, hvor der også er en sø. Den resterende del af arealet anvendes til urtehave, oplag mv. for de tilgrænsende boliger på Gl. Landevej. 

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Der er ingen beskyttede naturarealer i området. Beplatningen i området vil ændre karakter til den plantesammensætning, der er karakteristisk for parcelhushaver. I forbindelse med den konkrete sagsbehandling vil der blive taget stilling til hvordan søen kan indpasses i det boligområdet.

Landskab og kulturarv
Geologisk set udgøres området af marint forland dannet siden stenalderen, og arealet er fladt. Området ligger indenfor fjernbeskyttelseszonen til Vedsted Kirke. Størstedelen af området ligger også i en af indsigtskilerne til kirken, og den visuelle påvirkning af kirken og dennes omgivelser skal analyseres nærmere i den konkrete sagsbehandling.

Vand
Området skal kloakeres iht. gældende spildevandsplan. Området ligger i kote 2-2,5. I den konkrete sagsbehandling tages der stilling til, hvordan området sikres mod oversvømmelser. Sidsnævnte kan forekomme både på grund af regn og høj grundvandsstand. Der etableres et regnvandsbassin i 2013-14 syd for Birkelse By, mellem Thisted Landevej og Ryå. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Befokningens levevilkår og materielle goder
Arealet får vejadgang fra Gl. Landevej. Trafikken til og fra 4 nye boliger vil ikke påvirke trafikbelastningen i Birkelse. 

Gjøl

I den vestlige del af Gjøl udlægges et areal ved Marken nord for Gjøl Havneby. Samtidig ændres rammen for et tilsvarende areal, udlagt i Helhedsplan09, syd for det nyudlagte areal fra boligområde til rekreativt areal i form af grøn kile, grundet arkæologiske interesser. Samlet set udlægges der således ikke ydereligere areal til boligformål på Gjøl end tilfældet i Helhedsplan09. 

Arealet er på  1,5 ha. og giver mulighed for at der kan opføres 9 parcelhuse. Arealet anvendes til landbrugsformål og gennemskæres af et nord-sydgående læhegn.

Miljøvurdering

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Landbrugsdriften ophører. Beplantningen i området vil ændre karakter til den plantesammensætning, der er karakteristisk for parcelhushaver.

Landskab og kulturarv
Området ligger på grænsen mellem yngre og ældre stenalderhav, og stiger fra kote 10 til 12 mod nordøst.
Det nye boligområde og hele Gjøl By ligger indenfor kystnærhedszonen og indenfor større uforstyrret landskab. Området er beliggende landværts den eksisterende bymæssige bebyggelse på Gjøl, og kystlandskabet påvirkes ikke uheldigt. Boligområdet ligger i fjernbeskyttelseszonen ved Gjøl Kirke. Terrænnet ved det nye boligområde ligger 2-3 meter lavere end terrænnet ved kirken. I forbindelse med detailplanlægningen vil den reelle indflydelse på kirken blive undersøgt og forsøgt reduceret. Området er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø blandt andet på grund af havnemiljøet og det karakteristiske langstrakte  slyngede vejforløb. Placeringen af de nye boligområder bryder ikke med byens karakteristika.

Vand
Området skal kloakeres iht. gældende spildevandsplan. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Befokningens levevilkår og materielle goder
Arealet får vejadgang fra Marken. Trafikken til og fra de nye boliger vil ikke påvirke trafikbelastningen på Gjøl. Der etableres stiforbindelse til det rekreative område ved Tjæregraven.

0-alternativet

0-alternativet betyder, at de eksisterende arealudlæg til boliger bibeholdes, og at der ikke udlægges nye arealer.

Udfra en netto-betragtning udlægges der alene nyt areal til de 4 boliger i Birkelse, hvilket reélt set er det samme som 0-alternativet. 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget