Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Undervisning Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Undervisning. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Moderniseringsplan for sko­lernes byg­nings­masse

Kommunale ejendomme

Mindskelse af miljøbe­lastning

Sund og klimavenlig kost­poli­tik

Sundhed

Dagtilbud

Voksen og handicap

Samspil og koordinering

Ombygning og drifts­optime­ring af Aabybro Hallen 

Kultur og fritid 

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Bæredygtig byudvikling 

Ungestrategi med helheds­orien­teret, prioriteret og koor­dine­ret ind­sats

Arbejds­marked Samspil og koor­dine­ring

Landsbypedel - grønt rejsehold. En ordning til pasning og forskønnelse af kommunens landsbyer ønskes etableret på tværs af kommunale institutioner og private klubhuse mv.

Serviceopgaver i institutioner, klubhuse og grøn pleje af offentlige områder kan ses i sammenhæng på tværs af organisatoriske skel.

Infrastruktur og beredskab

Arbejdsmarked

Landdistrikt
Socialområdet

Bæredygtig byudvikling 

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Udviklingsplan for skole­renove­ringer (energi­tabsbereg­ninger mv.)

Kommunale ejendomme

Mindskelse af miljøbe­lastning

Praktisk miljøledelse på de kom­muna­le insti­tuti­oner (folke­skoler, børne­haver / SI'er og SFO'er)

Plan og byg

Dagtilbud

Mindskelse af miljøbe­lastning

Borgerind­dragelse

Idéoplæg om samling af VUC, Nordbo, ungdoms­boliger, 10. Klasses center

Kommunale ejendomme

Plan og byg

Dagtilbud

Bæredygtig by­udvikling

Klimakuffert til folke­skoler­ne med materi­aler til undervis­ningen i vedvarende energi - tilskud fra Grøn Ordning (VE-loven) 

Plan og Byg

Mindskelse af miljø­belastning 

Samspil og koordinering

Vejrstation til undervis­nings­stederne - tilskud fra Grøn Ordning (VE-loven) 

Plan og Byg

Mindskelse af miljøbelastning 

Samspil og koordinering

LEC (LEGO Education Center) læringscenter til Brovst Skole, materialer til energi­under­visnin­gen - tilskud fra Grøn Ordning (VE loven)

Plan og Byg

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og kooridinering 

Tilskud til medlem­skabet af Grønt Flag, Grøn Skole / Grønne Spirer - tilskud fra Grøn Ordning (VE-loven) 

Plan og Byg

Dagtilbud

Mindskelse af miljøbe­lastning

Samspil og kooridinering 

 

 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget