Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Undervisning Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Folkeskolen består af en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig frivillig 10. klasse. Der udarbejdes en udviklingsplan for skolerne i Jammerbugt Kommune.

Undervisningsområdet påvirkes og udvikles løbende - både på landsplan via krav fra Folketinget og lokalt via kommunalbestyrelse, skoleledelse og brugere – repræsenteret gennem skolebestyrelser. Fra Folketinget er der i disse år f.eks. fokus på øget styring, dokumentation og evaluering, som metoder til at sikre og udvikle kvaliteten på området. I skolerne bliver der afholdt obligatoriske nationale tests og udarbejdet elevplaner og uddannelsesplaner for hver enkelt elev. Målet er, at Danmark skal have verdens bedste folkeskole.

Skolerne i Jammerbugt Kommune bliver stadig dygtigere til at arbejde i et anerkendende perspektiv, bl.a. uddannes indskolingslærere og børnehaveklasseledere i relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP). Endvidere arbejder flere skoler med implementering af metoder og redskaber til at understøtte elevernes trivsel og læring. LP-modellen er et pædagogisk analyseredskab, som flere skoler har taget i anvendelse.

Specialundervisningen og den specialpædagogiske bistand skal sikre, at en elev ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Der indføres en ny ressourcestyring vedrørende den specialpædagogiske indsats med skolebørn. Metoden vil medføre, at flere elever vil kunne gennemføre deres skoleforløb på deres hjemskole, og at flere specialklassetilbud oprettes i egen kommune og dermed også tættere på børnenes naturlige nærområde. 

Skolefritidsordningen (SFO) er for børn mellem seks og ti år. SFO’er er oprettet i tilknytning til skolen eller i umiddelbar nærhed og er en del af folkeskolens virksomhed.

Uddannelsesvejledningen varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse og opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse. Jammerbugt Kommune har indgået et samarbejde med Brønderslev Kommune om opgaven og oprettet UU Vendsyssel Øst Vest. I Jammerbugt Kommune er der ca. 30% af en årgang, der påbegynder en erhvervsuddannelse og ca. 50% af en årgang, der påbegynder en videregårende uddannelse. Se endvidere beskrivelse under Arbejdsmarkedsområdet.

Udvikling i børnetal

Antallet af 6-16 årige er angivet i tabellen nedenfor.

År 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Ændr Pct
6-9 2.213 2.199 2.069 1.991 1.889 1.888 -325 -15%
10-12 1.611 1.680 1.648 1.604 1.567 1.510 -101 -6%
13-16 1.965 2.079 2.216 2.314 2.254 2.114 149 8%
6-16 5.789 5.958 5.933 5.909 5.710 5.512 -277 -5%

Udtræk fra folkeregisteret hvert på pr. 1.1.

Ses på den forventede udvikling i de næste 12 år viser prognoserne et ens fald i alle aldersgrupper, jf. følgende oversigt:

År 2012 2015 2020 2023 Ændr Pct
6-9 1.895 1.872 1.729 1.740 -155 -8%
10-12 1.477 1.445 1.412 1.340 -137 -9%
13-16 2.097 2.038 2.006 1.937 -160 -8%
6-16 5.469 5.355 5.147 5.018 -451 -8%

Prognosetal for udviklingen i 6-16 årige fra kommunens befolkningsprognose Demografix. 

Elever i distrikterne

Tallene er også opgjort for hvert skoledistrikt, og der vil være afvigelser i forhold til de børn, der benytter en skole uden for eget skoledistrikt. Tallene afviger derfor fra opgørelser med tal fra kommunens elevadministrationssystem.

  2001 2003 2005 2007 2009 2011 Ændr Pct
Aabybro 928 1.024 1.022 1.064 1.094 1.096 168 18%
Brovst 803 787 798 798 751 729 -74 -9%
Fjerritslev 593 592 606 606 585 585 -8 -1%
Pandrup 536 564 537 544 501 452 -84 -16%
Skovsgård 478 474 474 470 465 431 -47 -10%
Jetsmark 505 504 507 490 444 429 -76 -15%
Saltum 517 521 490 466 423 398 -119 -23%
Biersted 308 318 308 315 301 317 9 3%
Nørhalne 199 228 245 264 280 256 57 29%
Trekroner 236 230 245 240 238 231 -5 -2%
Klim 276 284 284 269 254 223 -53 -19%
Ørebro 219 224 216 191 197 189 -30 -14%
Gjøl 187 202 198 189 173 176 -11 -6%
Ukendt 4 6 3 3 4 0    
I alt 5.789 5.958 5.933 5.909 5.710 5.512 -277 -5%

Udvikling i antal børn med bopæl i skoledistrikterne fra 2001-2011.

I skoledistrikterne er det især Aabybro, Nørhalne og Biersted der vokser, mens især Saltum/Hune, Pandrup/Kås og Thorup-Klim som falder. Tallene afviger en del fra de faktiske elevtal i folkeskolerne, da der i visse områder er friskoler og bevægelighed på tværs af skoledistrikter og kommunegrænser.

Ses på fremskrivning af tallene for de næste 12 år fås følgende billede:

  2012 2015 2020 2023 Ændr Pct
Aabybro 1.099 1.098 1.122 1.127 28 3%
Brovst 728 735 695 665 -64 -9%
Fjerritslev 576 563 547 539 -37 -6%
Pandrup 442 434 409 395 -46 -11%
Skovsgård 410 389 368 353 -58 -14%
Jetsmark 414 396 361 341 -72 -17%
Saltum 407 440 462 458 50 12%
Biersted 321 293 280 279 -42 -13%
Nørhalne 266 265 250 242 -24 -9%
Trekroner 229 213 181 169 -60 -26%
Thorup-Klim 213 193 176 172 -41 -19%
Ørebro 191 182 156 144 -47 -25%
Gjøl 172 153 140 132 -40 -23%
Ukendte 1 1 2 2    
I alt 5.469 5.355 5.147 5.018 -451 -8%

Prognose for udvikling i antal børn med bopæl i skoledistrikterne. Kilde: Kommunens egen befolkningsprognose. 

Fremskrivningen viser en vækst i Aabybro og Saltum/Hune området - og fald især i områer som Trekroner, Ørebro og Gjøl.

Sammenligning med andre kommuner

I de senere år er skolestørrelse og klassekvotient kommet væsentlig nærmere regions- og landssnit. Forskellige nøgletal for volumen og udgifter til undervisning ses i tabellen nedenfor.

Budgetterede tal Jammerbugt Nordjylland Landsplan
Gennemsnitlig skolestørrelse 323 353 421
Gennemsnitlig klassekvotient 20 21 21
Udg. til folkeskolen (netto)
pr. elev
56.497 58.600 58.184
Udg. til folkeskolen (netto)
pr. 7-16-årig
49.212 49.929 47.540
Undervisningsudgifter (netto)
pr. elev
78.130 76.489 79.511
Undervisningsudgifter (netto)
pr. 7-16-årig
68.056 65.172 64.965
Udgifter til andre skoler
pr. 7-16 årig
4.581 5.345 6.229
Pladser i SFO
pr. 100 6-13-årige
37 42 43
Privatskoleelever
pr. 100 elever
9 12 16
Bruttodriftsudg. til folkeskolen
pr. indb.
9.144 8.184 8.331
Bruttodriftsudg. til uddannelse i øvrigt
pr. indb.
994 902 802

Kommunale Nøgletal, Indenrigsministeriet 2011

Tallene viser, at Jammerbugt Kommune ligger lavere for flere udgifter pr. elev, men hvis der ses på bruttodriftudgifter pr. 7-16 årige eller pr. indbygger ligger vi stadig højere end regions- og landssnittet. Vi har ikkes så mange privatskoleelever, SFO pladser og udgifter til andre skoler.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget