Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Administrativ organisation Tal og fakta

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Organisering

Ved tilrettelæggelse af kommunens overordnede administrative organisation er det taget udgangspunkt i en forholdsmæssig traditionel forvaltningsmodel kombineret med en direktionsmodel. Kommunalbestyrelsen har lagt vægt på, at den administrative organisation skal opfylde følgende mål:

 • Direktionen skal sikre varetagelsen af de strategiske og tværgående helhedshensyn, og sikre organisationens evne til at skabe helhed i opgaveløsningen og servicen
 • Forvaltningerne skal være fagligt bæredygtige og muliggøre faglig specialisering og faglig udvikling
 • De centrale stabsfunktioner (økonomi, IT, personale m.v.) kan understøtte forvaltningerne og det decentrale niveau, og samtidig sikre stordriftsfordele, effektivisering og professionalisering på disse områder, og der etableres en fælles udviklingsstab med ressourcer til tværgående tiltag og projektressourcer
 • Der tages udgangspunkt i en vidtgående decentralisering og stor delegation til afdelinger og driftsenheder/ institutioner, og organisationen indrettes, så der kan arbejdes med aftalestyring
 • Større fokus på anvendelse af projektorganisering for at udvikle Jammerbugt Kommune og for at udnytte viden, erfaring og kreativitet på tværs af fagområder
 • Hele organisationen skal have fokus på såvel sikker drift som udvikling, og der lægges vægt på realisering af stordriftsfordele og etablering af økonomisk råderum.

Organisationen fremgår af organisationsdiagrammet til højre.

 

Udfordringer

Jammerbugt Kommune og kommunerne generelt står i de kommende år overfor en række udfordringer på det administrative område:

 • Der er forventninger til en mere helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling (én indgang til det offentlige) og samtidig forventninger til et betydeligt effektiviseringspotentiale via stordriftsfordele
 • I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem Regeringen og KL forventes der også et betydeligt rationaliseringspotentiale på det administrative område, og det præger bl.a. arbejdet med en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi med henblik på at opbygge digitale selvbetjeningsløsninger, så borgernes kontakt til det offentlige og sagsbehandlingen lettes
 • Der arbejdes centralt med statslige/ kommunale indkøbsstrategier med et betydeligt besparelsespotentiale
 • Med efterkrigsgenerationens tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet vil der i de kommende år være mange administrative medarbejdere og ledere som går på pension
 • Det kommunale image (i offentlighedens øjne) bør forbedres og der skal arbejdes med at udvikle de kommunale arbejdspladser til endnu mere attraktive arbejdspladser for at rekruttere medarbejdere og ledere fremover, og som et led heri er der sat fokus på lederudviklingsinitiativer, der kan medvirke til at skabe gode løsninger for borgere og brugere samt trivsel og udvikling for de ansatte
 • I den stadig mere komplekse og vidtfavnende virksomhed er der behov for at udvikle ledelsesinformationssystemer, der kan skabe overblik og formidle de relevante styringsdata til politikere og ledere

 

Sammenligning med andre kommuner

Digitalisering opgøres i tal for andelen, som har digitale postkasser og som dermed kan kommunikere digitalt med kommunen. I forhold til nabokommunerne og landsplan ligger Jammerbugt Kommune på 17%, lidt under gennemsnittet for regionen som helhed. Se tallene i nedenstående tabel:

Kommune Tilmeldt
Aalborg 21%
Rebild 19%
Frederikshavn 18%
Brønderslev 18%
Mariagerfjord 17%
Jammerbugt 17%
Thisted 17%
Vesthimmerlands 16%
Læsø 16%
Hjørring 16%
Morsø 15%
Region Nord 18%
Landsplan 19%

Tilmeldte borgere i uge 40, 2012 til en digital postkasse. Kilde: Digitaliseringsstyrelsen 

 

Illustration af organisationsdiagram for den administrative organisation

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget