Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Sundhed Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Sundhed Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Teknik og miljø

Tal og fakta

Kommunerne er ansvarlige for en borger- og patientrettet indsats inden for sundhedsfremme, forebyggelse, genoptræning samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Dertil kommer en række opgaver knyttet til den kommunale tandpleje, hjemmepleje, sundhedspleje mv.

Ifølge Sundheds- og Forebyggelsesministeriets egne oplysninger tegner aldersgruppen på 65 år og derover sig for den største andel af de samlede sundhedsudgifter, og andelen af ældre medborgere er stigende. Både det generelt stigende udgiftsniveau og den demografiske udvikling med en øget andel af ældre medborgere betyder, at den forebyggende kommunale indsats er vigtig i forhold til at påvirke udgiftsniveauet på dette område.

 

Sundhedspolitik

Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008-2012 er bygget op med et todelt formål:

  • at skabe en overordnet ramme for kommunens sundhedsaktiviteter, og
  • at give mulighed for politisk prioritering.

 

For at understøtte sundhedspolitikken er Sundhedsafdelingens Rejsehold etableret. Rejseholdet består af fysioterapeuter, ergoterapeuter kostvejledere, tobak- og alkoholkonsulent, sygeplejersker mm. Et rejsehold kan etablere et Sundhedsmarked i lokalområdet i samarbejde med borgerne.

Sundhedsaktiviteter tager gerne udgangspunkt i KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) og tilrettelægges efter behov. Der er mulighed for oplæg og/eller måling af egen sundhedstilstand. Målingerne kan være fedtmåling, konditest, blodtryksmåling, kuliltemåling m.m. Afgørende for et at få besøg af rejseholdet er, at der efterfølgende etableres muligheder for borgeren for at ændre livsstil.

Sundhedsafdelingen opretter i den forbindelse fortsat lokale aktiviteter for at kunne betjene borgerne, og de specialiserede tilbud samles i Sundhedshuset med henblik på sikring af kvalitet, videns- og erfaringsopsamling. 

 

Samarbejde mellem region og kommune

For at imødegå fremtidens udfordringer er der lagt op til et tættere samarbejde mellem region og kommuner om sundhedsindsatsen. Det er afgørende, at de kommunale og regionale ydelser supplerer og ligger i forlængelse af hinanden, og at parterne i fællesskab opprioriterer forebyggelse og sundhedsfremme.

Det sikres gennem en række aftaler og samarbejdsfora, hvoraf en del er obligatoriske. Bl.a. skal alle regioner og kommuner indgå såkaldte sundhedsaftaler minimum en gang i hver valgperiode. Sundhedsaftalerne skitserer den overordnede ansvars- og opgavefordeling inden for seks obligatoriske områder:

  • Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
  • Indlæggelsesforløb
  • Træningsområdet
  • Hjælpemiddelområdet
  • Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
  • Indsatsen for mennesker med sindslidelser

 

I Region Nordjylland er der desuden indgået frivillige aftaler om et tættere samarbejde mellem region og kommuner i forhold til ni udbredte kroniske lidelser. Det drejer sig bl.a. om hjertesygedomme, KOL, diabetes 2, demens mv. Formålet er også her at styrke samarbejdet og dialogen, og at sikre en bedre sammenhæng i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, så de kronisk syge får en bedre livskvalitet og andre helt undgår at få en sådan lidelse.

Som noget særligt samarbejder Jammerbugt Kommune og Region Nord på området i Sundhedshuset gennem delestillinger:

  • Hjerterehabilitering til borgere i Jammerbugt Kommune, som har fået diagnosticeret hjertesygdom. Formålet er, at alle berørte borgere får tilbudt en individuelt tilpasset rehabilitering baseret på de nationale anbefalinger og med vægt på udslusning til lokale aktiviteter.
  • KOL rehabilitering til borgere, som har fysiske begrænsninger af deres sygdom, og som forventes at kunne profitere af et rehabiliteringsprogram baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Også her lægges der vægt på udslusning til lokale aktiviteter for at vedligeholde de opnåede resultater.

 

Nøgleordene for de kommende års kommunale sundhedsindsats bliver altså forebyggelse og sundhedsfremme. Jammerbugt Kommune vil arbejde målrettet med dette, både via samarbejdsrelationer og i egenindsatsen, der også inkluderer kommunens borgere.

 

Sammenligning med andre kommuner 

  Jammerbugt Nordjylland Landsplan
Bruttodriftsudg. til sundhedsydelser 4.408 4.352  4.629 

Sundhedsudgifter opgjort pr. indbygger. Kilde: Kommunale nøgletal, 2012 

Budgetterede udgifter for 2012 Jammer­bugt Sammen­lignings­gruppe Nordjylland Landsplan
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen 3.065 3.241  3.147  3.382 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 236 241  226  338 
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut  187  196  171  140 
Sundhedsfremme og forebyggelse 185  138  180  98 
Andre sundhedsudgifter 101 158  118  98 
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 3.774 3.973  3.841  4.056
Kommunal medfinansiering v/sygehusudskrivninger 875 895 879 897

Udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse opgjort i kr. pr. indbygger. Sammenligningsgruppen er Vesthimmerland, Mariagerfjord, Hjørring og Lemvig. ilde: ECO Nøgletal

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget