Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Klima

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Klima

Klimabegrebet ses efterhånden ofte delt op i to hovedtemaer; klimatilpasning og klimaforebyggelse. Klimatilpasning handler om, hvordan vi tilpasser os et stadigt varmere og vådere vejr. Forebyggelsesdelen handler om, hvad vi kan gøre for at passe bedre på de ressourcer, vi har og hvordan vi kan reducere vores CO2 udledning.  

Nedenstående kapitel omhandler Jammerbugt Kommunes fremtidige indsats på klimaforbyggelsesområdet. Det er således her, du f.eks. kan læse om hvordan det går med klimakommuneaftalen, Projekt Praktisk Miljøledelse eller hvordan midlerne fra Grøn Ordning er blevet brugt. Kommunens indsats på klimatilpasningsområdet kan ses under retningslinjer. I redegørelsen kan du under klima og agenda 21 læse om baggrunden for de forskellige tiltag på klimaområdet. Her kan du således læse om baggrunden for Projekt Praktisk Miljøledelse, klimakommuneaftalen m.v. Under hvert politikområde, som ses i menuen til venstre, er kommunens tiltag på agenda 21-området beskrevet. Det gælder både de fremtidige og de hidtidige tiltag. Det er således her, de specifikke tiltag er oplistet. De tværsektorelle tiltag er beskrevet under Politisk organisation.   

Jammerbugt Kommune arbejder med klimaspørgsmål på flere niveauer; interne samarbejder, samarbejder med de andre nordjyske kommuner, erhvervslivet & Aalborg Universitet og aftaler på landsplan. 

Energiaftale 2012

Den 22. marts 2012 blev der indgået en ny energiaftale for Danmark. Som noget nyt blev aftalen indgået for 8 år, altså frem til 2020. Der er bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at spare på energien og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. Bruttoenergiforbruget skal reduceres med 12 % i 2020 i forhold til 2006, godt 35 % af vores energi skal komme fra vedvarende kilder, og knap 50 % af vores elforbrug skal komme fra vind i 2020. I den nye energiaftale er der også fokus på strategiske energiplaner. Der er således oprettet en pulje til fremme af partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats. 

Samarbejder

Strategisk energiplan

Som beskrevet under klima og agenda 21 indgår Jammerbugt Kommune i et samarbejde med de nordjyske kommuner (undtagen Læsø Kommune), Region Nordjylland og Aalborg Universitet, EnergyVision, om udarbejdelse af en strategisk energiplan. Den strategiske energiplan er bl.a. en CO2 beregning på kommuneniveau og kan lægge strategier for den fremtidige energiforsyning. Den er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. På den måde kan potentialet for omstillingen udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssige mest energieffektive. Energiplanen tager bl.a. udgangspunkt i kortlægningen af de nuværende forhold, potentialer for energibesparelser samt potentialer for udnyttelse af lokale energiressourcer.  

Som nævnt er en strategisk energiplan et vigtigt redskab for kommunen, og det er derfor hensigtsmæssigt at en sådan plan udarbejdes i næste planperiode. Der mangler dog ressourcer til at udarbejde en strategisk energiplan. 

Som en del af den strategiske energiplan, skal der ses på energiforsyningen de næste 20-30 år. Derfor skal der snarest i planperioden ses på mulighederne for udvidelse af Aabybro fjernvarme mod Biersted og Nørhalne, Ryaa og Birkelse eller mod Hune og Blokhus. Ved en fremtidig placering af værket skal der tages højde for, at der skal være plads til at værket udvider med solenergi. På samme måde som Aabybro fjernvarme skal have udlagt areal til solenergi, skal der også i de tre andre hovedbyer gives mulighed for udvidelse med solenergi. Der skal således i rammeudvidelsen og i lokalplanlægningen gives mulighed for at etablere solenergi i alle 4 hovedbyer.  

Læs mere om en strategisk energiplan her. 

SmartCityDK

Som beskrevet under klima og agenda 21 deltager kommunen i et netværkssamarbejde med flere af de andre nordjyske kommuner, Region Nordjylland, byggebranchen i Nordjylland, uddannelsesinstitutioner og SmartCityDK om energirigtigt byggeri. Målsætningerne for netværkssamarbejdet kan læses på SmartCityDK's hjemmeside, se link i boksen i højre side. Jammerbugt Kommune fokuserer på 3 projekter; Fremtidens Feriebolig, energirenovering af helårshuse og energivering af offentlige institutioner. Projekt Fremtidens Feriebolig er afholdt og afsluttet, som beskrevet under Grøn Ordning. I efteråret 2012 starter kommunen op på et projekt vedrørende energirenovering af helårshuse. Projektet skal gennemføres i samarbejde med Hjørring kommune. Ligesom sommerhusejerne er blevet motiveret til at energirenovere deres sommerhuse, ønsker kommunen at motivere ejerne af helårshusene til at energirenovere deres huse. Behovet for energirenovering kan være stort, da omkring 12.000 boliger er opført før 1980 i Jammerbugt Kommune. Derudover står en kommune som regel kun for 5 % af den geografiske kommunes CO2 udledning, og derved står borgere og virksomheder altså for 95 %.  I 2013 starter kommunen endvidere op på projekt energirenovering af offentlige institutioner. Projektet kan f.eks. indeholde opsætning af solceller og LED belysning. 

Grøn Ordning 

Som beskrevet under klima og agenda 21 eksisterer der en Grøn Ordning i VE-loven, der muliggør, at Jammerbugt Kommune har kunnet søge midler hjem til diverse projekter. Jammerbugt Kommune har brugt midlerne fra Grøn Ordning til forskellige aktiviteter, lige fra undervisningsmaterialer til konsulent hjælp. Se mere i denne beskrivelse.   

I forbindelse med opsætningen af nye vindmøller vil Jammerbugt Kommune få flere penge på kontoen for Grøn Ordning. Derfor vil Kommunen udarbejde en strategi for brugen af midlerne i fremtiden. 

Klimakommune

Som nævnt under klima og agenda 21 skal Jammerbugt Kommune hvert år udarbejde et CO2 regnskab. Regnskabet skal dokumentere, at kommunen overholder aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2 udslippet med 2 % om året. 

Resultatet af regnskabet for 2010 var en stigning i CO2-udledningen på 1,4 %. Jammerbugt kommune overholder dermed ikke aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. I skrivende stund er regnskabet for 2011 ikke færdiggjort, hvorfor resultatet af dette endnu ikke kendes. På baggrund af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening er følgende aktiviteter sat i værk:  

  • Jammerbugt Kommune iværksatte i 2009 Projekt "Praktisk Miljøledelse", som skulle være med til at overholde kravene til CO2 reduktion. 
  • Jammerbugt Kommune har igangsat de energiforbedrende tiltag fra energimærkerne, som har en tilbagebetalingstid på 5 år, eller derunder. Alle kommunale bygninger over 60 m2 har fået foretaget en energimærkning.

Energimærkningen indeholder en række forslag til energiforbedrende tiltag, med varierende tilbagebetalingstid. De energibesparende forslag, der har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år, har kommunerne en lovmæssig forpligtelse til at få gennemført. Det ser dog ikke ud til, at ovennævnte er nok til, at aftalen med Danmarks Naturfredningsforening kan overholdes. Derfor bør der fremover igangsættes en debat om, hvordan der investeres i yderligere energirenoveringer samt udarbejdes en strategisk energiplan. 

Projekt Praktisk Miljøledelse

Som beskrevet under klima og agenda 21 har kommunen de sidste fire år haft fokus på at "feje for egen dør", hvilket er blevet gjort ved at indføre Projekt Praktisk Miljøledelse. Den praktiske miljøledelse blev indført på;

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget