Midt

Du er her: Forside Rammer Midt Halvrimmen

 
Vest Midt Arentsminde Brovst Gjøl Halvrimmen Skovsgaard Torslev - Attrup Tranum Øland Nord-øst

Halvrimmen

Halvrimmen-området er en del af Brovst sogn og Langeslund sogn. Området grænser op til områderne Arentsminde, Øland, Brovst og Tranum.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Området kan få større betydning som boligområde på grund af en veludbygget offentlig service, såfremt en omfartsvej etableres, så den gennemgående trafik ledes uden om byen. Der er stor idrætshal og skole samt pasningstilbud, kort afstand til bredt udvalg af butikker i Brovst by samt et nærrekreativ grønt område langs den tidligere banesti. Disse muligheder gør byen attraktiv, da byen ligger inden for pendlingsområdet.

Byens nærrekreative område, Jægerum Søpark er attraktivt udflugtsmål og et godt eksempel på efterbehandling af et råstofområde. Der skal i området arbejdes på at udbygge stier, opholdssteder som madpakkehuse og skabe sammenhæng mellem Jægerum Søpark, Halvrimmen og Brovst by.

 

Halvrimmen i tal

Halvrimmen-området har en befolkningstæthed på 55 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Brovst sogn er siden 1980’erne steget, mens befolkningstallet i Langelund son er faldet. Til- og fraflytningen er årligt på 3% af befolkningen. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Halvrimmen-området er på 19 km², og der er 1.032 beboere i 458 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,2.

Halvrimmen by har 679 beboere og 314 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 8 boliger. De hidtidige udlæg til boligbyggeri rummer mulighed for opførelse af 25 nye boliger.

 

Offentlig og privat service

Der er den basale offentlige og privat service i området, idet der især er en høj andel af daginstitutioner og idrætsareal. Halvrimmen skole har ca. 83 elever fordelt på klassetrinene 0. - 3. klasse, og hører i dag sammen med Brovst Skole. Der er SFO og børnehave tilknyttet skolen. ØAI hallen danner ramme om et rigt forenings- og kulturliv med aktiviter også for Arentsminde og Øland. Desuden er der aktiviteter omkring Halvrimmen Skole. Lokalhistorisk samling har en omfattende dokumentation af områdets udvikling.

Ved etablering af en omfartsvej omkring Arentsminde, Halvrimmen og Brovst vil den gennemgående trafik forsvinde og landevejens barriereeffekt og støjpåvirkning af boliger vil blive væsentligt reduceret. Banestien har et forløb gennem området.

 

Erhverv og turisme

Halvrimmen har et erhvervsliv, der svarer til det befolkningsgrundlag, der er i området. Desuden rummer Halvrimmen enkelte overnatningsfaciliteter, primært i tilknytning til ØAI-Hallen. Der er ca. 120 arbejdspladser i området. Ved Jægerum er en råstofindvinding, hvor der tidligere var et stoppested på Fjerritslev-banen.

 

Natur, miljø og kulturspor

Halvrimmen by er opstået efter etablering af en station til Fjerritslev banen, hvorefter det er gået stærkt med etablering af offentlig og privat service.

Halvrimmen by opstod ved Fjerritslev-banens anlæggelse i 1897. Der før var kun landsbyerne Nr. Økse og Sdr. Økse i området, og Halvrimmen opstod faktisk midt imellem de to landsbyer. Halvrimmen har haft eget marked, som startede i 1901. Før der måtte landmændene trække dyrene til Skræm eller Åby Marked. Med den øgede lastbil transport blev markederne efterhånden overflødige og Halvrimmen Marked lukkede i 1954 med at have kreaturer, men markedet fortsatte godt nok med gøgl, boder, spil og lign. Kernen i byen var og er Aalborgvej. Her lå den gl. skole opført i 1908 og nedlagt i 1954, hvor der nu er Toyota forhandler. Og ellers var der en del handlende og håndværkere i byen, som tømrere, gartnere (blomsterforretninger), malere, mekanikere, slagtere, bagere, elekterikere, snedkere, smede, vognmænd, skotøjshandlere, købmænd og en Tatol fra 1920’erne. Der har også været et missionshus. Der var selvfølgelig også landmænd, og en af de større gårde i området er Jægerumgård – i dag kendt for Jægerumgård Fiskepark.

Halvrimmen har også haft kro – i dag er det en købmand, og der er bager i byen samt hal og forsamlingshus, der drives sammen. Der er skole, børnehave og dagplejere og mulighed for leg på byens legepladser. På samme måde som det var gældende for andre byer, var der et byggeboom i 1970’erne, hvor der enten blev bygget nyt (parcelhuse) eller bygget om. Siden har der ikke været megen nybyggeri i Halvrimmen.

Området nord for Brovst og Halvrimmen, Nørre Økse Sø er udlagt som nyt regionalt vindmølleområde. Jægerum Søpark er etableret som efterbehandling af råstofgrav. Nørreøkse sø blev i 1786 påbegyndt afvandet af daværende ejer af Bratskov i Brovst. Søen var på 1.200 tdr. land og der blev gravet en kanal ud til Limfjorden for at afvande søen. Det eneste der er tilbage af søen er navnet. Samtidig med at man byggede kanalen fik man et udskibningssted i Brovst til de tørv, der blev gravet op i Nørre Økse sø umiddelbart efter afvandingen.

 

Tilgængelig natur

Jægerum Søpark

Mødesteder

ØAI hallen
Halvrimmen Skole
Idrætsplads/legeplads

Landdistriktsprojekter

Madpakkehus Jægerum Søpark
Motion for alle
Motion på tværs
ØHIK 100 års jubilæum

 
Status

Vedtaget