Fritidsformål

Du er her: Forside Retningslinjer Fritidsformål Camping

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Arealforbrug Hoteller Camping Øvrig overnatning Fritidshavne Rekreative anlæg Badevand Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Camping

5.4 Campingpladser

Eksisterende campingpladser skal kunne udvides op til 500 enheder. Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige og skabe mulighed for, at arealet kan anvendes til andet formål.

Hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det utænkeligt at tillade en mindre eller større kapacitet, vil beliggenheden i kommunen indgå som et væsentligt element.  

 

Camping er en ferieform i vækst. Især stiger antallet af børnefamilier, der vælger camping som ferieform. Campister stiller i dag store krav til campingpladsen og de oplevelser, man kan få på campingpladsen. Derfor er det nødvendigt i den kommunale planlægning, at give mulighed for at campingpladser kan udvikle sig.

De campingpladser, der er lokaliseret i Jammerbugt Kommune, er af varieret størrelse. Nogle af dem er ret små og kan have behov for at kunne udvide, hvis de i fremtiden skal kunne være økonomisk bæredygtige. Dansk Campingunion anbefaler, at campingpladserne skal have 500 enheder, for at sikre, at de er økonomisk bæredygtige fremover.

Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige, og skabe mulighed for at arealet kan anvendes til andet formål.

Eksisterende campingpladser skal have mulighed for at kunne udvides op til 500 enheder. Enkelte steder vil en udvidelse ud over maksimumgrænsen kunne accepteres, f.eks. med baggrund i et ønske om at kvalitetssikre eksisterende anlæg frem for at anlægge nye campingpladser.

 

5.5 Etablering af nye campingpladser

Etablering af nye campingpladser tilladelse normalt ikke. Hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, og hvor omfanget af bebyggelse eller areal, der inddrages, har et så beskedent omfang, at det er ubetydeligt, kan små campingpladser under 100 enheder tillades.


Med henblik på at støtte udviklingen i landdistrikterne gives der begrænset mulighed for etablering af campingpladser med en kapacitet på mindre end 100 enheder, jf. Campingreglementet. Kommunalbestyrelsen mener, på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, at en tilknytning til en fiskepark eller et forsøg som en økologisk campingplads, er eksempler på en særlig begrundelse, hvis Helhedsplanens lokaliseringskriterier i øvrigt er opfyldt. 

 

5.6 Vintercampering og vinteropbevaring

Vintercampering kan kun tillades på campingpladser uden for de regionale naturområder. Vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne kan kun finde sted på særligt afgrænsede arealer til formålet. Disse arealer skal placeres, så campering og opbevaring ikke virker unødigt skæmmende i landskabet. 


Retningslinjen er en konsekvens af Campingreglementet, hvor der lægges vægt på beskyttelsen af de særligt værdifulde landskabs- og naturområder - de regionale naturområder. Selve indretningen af campingpladsen med særligt afgrænsede arealer til vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne skal ske ud fra en analyse af landskabet i næromgivelserne, så blandt andet smukke udsigter ikke skæmmes. Afskærmende beplantning kan ofte bruges til at få arealerne indpasset på en harmonisk måde.

 

5.7 Campinghytter

På campingpladser i Jammerbugt Kommune kan op til 20% af det tilladte antal campingenheder anvendes på hytter, dog maksimalt 60 hytter i alt. 


Normen for hytter på en campingplads er 20% af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 hytter i alt. På campingpladser, hvor der er vedtaget lokalplan før 1. juli 2010, kan det maskimale hytteantal være højere.

Campingreglementet giver på nuværende tidspunkt kun mulighed for at der kan opføres hytter på op til 35 m². Inden for arealer omfattet af klitredning/ strandbeskyttelse må hyttearealet højest udgøre 30 m².

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget