Kystnærhedszonen

Du er her: Forside Retningslinjer Kystnærhedszonen Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Områdetyper Offentlighedens adgang Landvinding Processer og beskyttelse Aktiviteter på havet Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen

11.11 Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen

Ferie- og fritidsanlæg kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis det sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser, eller såfremt anlægget ikke er af regional betydning og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 


Der gælder særlige forhold for planlægning af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. De nordjyske kyster er i deres udstrækning og variation enestående i Europa. Et særkende er, at det trods en stor og stadig voksende rekreativ udnyttelse er lykkedes at friholde betydelige dele af kysten for intensiv bebyggelse. For at bevare dette, fastslås det, at kystnærhedszonen som hovedregel skal friholdes for nye ferie- og fritidsanlæg. Dog kan der placeres nye anlæg i kystnærhedszonen, hvis det sker som led i en samlet rekreativ planlægning, der dokumenterer, dels at der er behov for det pågældende anlæg, dels at det er funktionelt nødvendigt at placere det i kystnærhedszonen. Endelig skal det dokumenteres, at landskabs-, kulturmiljø- og naturbeskyttelsesinteresserne ved kysten samt offentlighedens adgang tilgodeses. Kystnærhedszonen ses på kortet og omfatter Vestkysten, Limfjorden og Vejlerne.

 

Billede af campingplads

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget