Landzonepraksis

Du er her: Forside Retningslinjer Landzonepraksis Sommerhuse og fritid

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Udstykning Bebyggelse Sommerhuse og fritid Landbrug Virksomheder Søer og terræn Klima

Sommerhuse og fritid

12.15 Sommerhuse og gæstehuse

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i landzone. 


Jammerbugt Kommune meddeler normalt ikke landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i landzone, idet dette er i strid med formålet med landzonebestemmelserne. Derimod meddeles der normalt landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i et område, hvor der i forvejen er tinglyst en deklaration om bebyggelse til fritidsformål, og det pågældende område i Helhedsplanen er udlagt til fremtidigt sommerhusområde.

Der meddeles landzonetilladelse til opførelse/ indretning af et gæstehus/ anneks i tilknytning til en bolig på vilkår af:

  • at bebyggelsen medregnes i beboelseshuset bruttoareal,
  • at der ikke indrettes køkken,
  • at ved nybygning skal bebyggelsens taghældning være tilsvarende den eksisterende beboelsesbygning,
  • at ved tilbygning skal materiale- og farvevalg samt taghældning være tilsvarende den eksisterende beboelsesbygning ud fra et landskabshensyn,
  • at bebyggelsen ikke gøres til genstand for særskilt udlejning (folkeregisteradresse),
  • at skiltning skal opfylde Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

12.16 Fritidsanlæg

Der meddeles på baggrund af en konkret vurdering normalt landzonetilladelse til at etablere mindre fritidsanlæg som f.eks. minizoo, mindre dyreparker, fiskeparker og lignende, der ikke forudsætter større anlægs- eller byggearbejder (lokalplanpligt).


Jammerbugt Kommune kan godkende mindre fritidsanlæg som f.eks. minizoo, mindre dyreparker, fiskeparker og lignende, der ikke forudsætter større anlægs- eller byggearbejder, men der gives normalt ikke landzonetilladelse til større, uplanlagte fritidsanlæg i landzone, og der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til væsentlig areal- eller bygningsmæssig udvidelse af bestående, uplanlagte fritidsanlæg.

 

12.17 Etablering af ferielejligheder i eksisterende landbrugsbygninger

Der meddeles normalt tilladelse til at indrette et mindre antal ferielejligheder (max. 10 stk.) i landbrugets overflødige driftsbygninger,  herunder også stuehuse, medmindre væsentlige planlægningsmæssige hensyn taler imod. 


Der meddeles normalt tilladelse til at indrette et mindre antal ferielejligheder i landbrugets overflødige driftsbygninger, herunder også stuehuse,  medmindre væsentlige planlægningsmæssige hensyn taler imod. Praksis har været maksimalt 10 lejligheder, og det er normalt en forudsætning, at ejeren bor på ejendommen. Der skal forinden meddelelse af landzonetilladelse indhentes udlejningstilladelse fra Naturstyrelsen. Etablering af flere end 10 lejligheder skal vurderes i hvert enkelt tilfælde med henblik på afklaring af lokalplanpligt.

Tilladelsen betinges af, at lejlighederne/ værelserne alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekender og lignende.

 

12.18 Spejderhytter

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at opføre spejderhytter, når de placeres fritliggende i det åbne land og uden for beskyttede eller fredede områder.


Efter konkret vurdering stilles der vilkår om:

  • Hytten alene anvendes til spejderformål eller tilsvarende aktivitet.
  • Hytten fjernes senest 3 år efter aktivitetens ophør.
  • Hyttens udseende og beliggenhed.
  • Skiltning skal opfylde Naturbeskyttelseslovens bestemmelser

Vilkår tinglyses og noteres i BBR.

 

12.19 Jagt- og fiskerihytter

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til at opføre jagt- og fiskerihytter i det åbne land. 


Jagt- og fiskerihytter er bygninger, der anvendes rekreativt. De anses ikke som erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for hverken landbrug, skovbrug eller fiskeri, og derfor meddeles der normalt ikke landzonetilladelse til at opføre jagt- og fiskerihytter i det åbne land.

 

Billede af hund under træning

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget